Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Verdwijnt het klein beschrijf?

Een belangrijke factor bij het uiteindelijke kostenplaatje van de aankoop van je woning, is of je al dan niet in aanmerking komt voor een klein beschrijf. Je registratierechten berekenen in klein beschrijf in plaats van groot beschrijf, maakt al snel een verschil van enkele tienduizenden euro’s. Vlaams minister van Financi

meer lezen

Kiezen voor een gezinswoning in één van de andere regio’s dan (bv)Vlaanderen ?

De woonbonus heeft al veel inkt doen vloeien. Het is immers zo dat de woonbonus voor Vlaanderen een aanzienlijke daling heeft ondergaan in vergelijking met de vorige jaren. Wie leent voor het betalen van successie- of schenkingsrechten, de aankoop, de bouw of de verbouwing van zijn of haar gezinswoning doet veelal een voordeel wat de personenbelasting betreft. De zogenaamde woonbonus. De kenmerken van deze vermindering zijn voor leningsovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2015, samengevat : Basisbedrag : maximaal 1.520 EUR per belastingplichtige. Dit bedrag wordt nog verhoogd met 760 EUR voor de eerste tien jaar Voor gezinnen met drie kinderen of meer (gehandicapt kind wordt fiscaal dubbel geteld) ten laste op datum van 1 januari volgend op het jaar van de afsluiting van de lening, wordt het bedrag nogmaals verhoogd met 80 EUR, eveneens enkel voor de eerste tien jaar. De twee verhogingen zijn enkel van toepassing zolang op 31 december van het inkomstenjaar de eigen woning ook de enige woning blijft (zoniet is de verhoging definitief verloren). De fiscale besparing bedraagT in Vlaanderen sinds 1 januari 2015 40% (+ gemeentebelasting) en niet langer aan het marginale tarief (min 30%).. Hou er rekening mee dat voor het Vlaams gewest de vermelde bedragen niet langer geïndexeerd worden. In vergelijking met vorig jaar waren de bedragen respectievelijk 2.280 EUR, 760 EUR en 80 EUR. Wanneer we de andere twee regio’s (Brussel en Wallonië) bekijken dan zijn de verschillen opmerkelijk : Afgesloten vanaf 01/01/2015 Federaal (van vóór 2014) Vlaanderen Brussel Wallonië basisbedrag per belastingplichtige € 2.280 € 1.520 € 2.280 € 2.280 + tijdelijke verhoging gedurende eerste 10jr + € 760 + € 760 + € 760 + €760 + omwille van kinderlast + € 80 + € 80 + € 80 + € 80 Totaal € 3.120 € 2.360 € 3.120 € 3.120 Fiscaal voordeel Marginaal (min 30%) 40% 45 % 40% In Brussel en Wallonië blijft oa bijkomend de indexering van toepassing. In Vlaanderen daarentegen behoort deze tot het verleden. Is het interessant voor wie wenst te verhuizen, in de mate van het mogelijke, naar de andere regio Stel u woont vandaag in Vlaanderen en wenst te verhuizen richting taalgrens, te kiezen voor net over de taalgrens te gaan wonen ? Dit kan interessant zijn doch u moet opletten met het ganse fiscale plaatje. Er zijn immers mogelijk bijkomende zaken van belang dan enkel de woonbonus. Enerzijds denken we aand e registratierechten en anderzijds de successierechten. Ook deze moet u opnemen. Registratierechten : In Vlaanderen bedragen deze (behoudens het zogenaamd klein beschrijf) 10%. In Brussel en Wallonië is het tarief van 12,5% nog van toepassing. Bijkomend is het van belang het Vlaams stelsel van de meeneembaarheid (door verrekening of teruggave) van de registratierechten van belang. HieRmee wordt bedoeld : de meeneembaarheid van de vroeger reeds betaalde registratierechten met een maximum van 12.500 EUR per nieuw aangekocht goed. Door te verhuizen naar een andere regio verspeelt men dit voordeel dat veelal 12.500EUR kost. Successierechten : Ook niet vergeten dat de successierechten in de drie gewesten niet dezelfde zijn. Er zijn immers een aantal gevoelige verschillen. Ook wat de vrijstellingsregeling betreft m.b.t. het vererven van de gezinswoning. Kort samengevat : Het Vlaams Gewest kent een vrijstelling van successierechten mbt de gezinswoning geërfd door de echtgeno(o)t(e) of samenwonende (wettelijk of feitelijk samenwonende na drie jaar samenwonen). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent dit ook doch slechts voor de overlevende partner van de overlevende (echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner). Maar dan enkel voor de wettelijk samenwonenden partner. Ook bestaat er een bijzonder gunsttarief bij de vererving van de ‘gezinswoning’ voor de erfgenaam in rechte lijn. Het Waals Gewest ten slotte kent evenzeer een vrijstelling van successierechten maar dan weer gelimiteerd tot de eerste 160.000 EUR. Besluit Wie zijn gezinswoning omwille van de woonbonus, wenst te ‘verleggen’ naar een andere regio, doet er goed aan ALLE fiscale gevolgen in rekening te nemln en niet enkel één enkele parameter. Wie had gedacht dat de fiscaliteit eenvoudiger zou worden komt bedrogen uit. Het ziet er ook niet naar uit dat dIT in de toekomst zal veranderen.

meer lezen

NOG EENS EEN RONDJE REGULARISATIE ?

Het begrip ‘fiscale regularisatie’ heeft al veel inkt doen vloeien. Het is trouwens niet nieuw. Alles begon immers met de EBA-regeling van begin 2004.Ondertussen zijn er al bijkomende ‘regularisaties’ geweest. Maar het moet gezegd dat de eerste EBA-ronde van 2004 de minst dure oplossing was. De laatste regulariastie-ronde dateert echter van 2013 en diende teg ebeuren via het Contactpunt Regularisaties. Deze regularisatieperiode startte op 2 juli 2013 en eindigde op 31 december 2013. Natuurlijke personen onderhevig aan de personenbelasting of BNI, de vennootschappen onderhevig aan de vennootschapsbelasting of BNI, de burgerlijke vennootschappen, de VZW’s, de rechtspersonen onderworpen aan de belasting van rechtspersonen kwamen in aanmerking. Ook wie voordien reeds een regularisatieaangifte (alhoewel het de bedoeling was dat dit maar één keer mogelijk was) heeft ingediend, maar dit maar voor een gedeelte heeft gedaan, kreeg ook de mogelijkheid op een herkansing. Inkomstenbelasting, btw, successierechten, registratierechten, hypotheekrechten , griffierechten en de diverse rechten en taksen konden worden geregulariseerd. Kostprijs ? ‘Gewone fraude‘ De niet fiscaal verjaarde gewone fraude Het gewone tarief belastingen Boete van 15% (procentpunten) bovenop het gewone tarief (uitzondering gemaakt voor de btw wanneer er reeds een regularisatie plaats vindt mbt de inkomstenbelasting op de beroepsinkomsten) De fiscaal verjaarde gewone fraude Boete van 35% voor de fiscaal verjaarde kapitalen (en inkomsten) ‘Ernstige en georganiseerde fraude’ Indien ernstige en georganiseerde fraude maar niet verjaarde inkomsten Het gewone tarief belastingen Boete van 20% (procentpunten) bovenop het gewone tarief De fiscaal verjaarde kapitalen afkomstig van ernstige en georganiseerde fiscale fraude Boete van 35% voor de fiscaal verjaarde kapitalen (en inkomsten) De fiscaal verjaarde kapitalen o.v.v. een levensverzekering Boete van 35% op de kapitalen De sociale bijdragen als zelfstandigen (die niet verjaard zijn) Aanvullende sociale heffing van 15% op de beroepsinkomsten (noot deze heffing is wel niet aftrekbaar als beroepskost en bouwt ook geen rechten op) Zover de laatste regularisatie-ronde. Maar wat blijkt nu (wanneer we de kranten (De Tijd en De Standaard) mogen geloven) er zou een nieuwe regularisatie in het leven geroepen worden. De vraag is ook of we wel over een nieuwe regularisatie-ronde mogen spreken. Vandaag is het immers nog steeds mogelijk ‘zwarte’ spaargelden te regulariseren. Veelal (en gewenst) doet men hiervoor beroep op een fiscaal advocaat. Maar blijkbaar werd er geen uniforme werkwijze gehanteerd. Ook de tarieven (boetes) konden wel eens verschillend zijn. Men kon maw gaan shoppen tussen de verschillende controlediensten. De bedoeling zou nu zijn om aan deze werkwijze een halt toe te roepen en een uniforme werkwijze toe te passen. Niet onbelangrijk echter is dat niet langer het Contactpunt hierover zou oordelen maar wel de BBI. De verschuldigde belasting zal moeten betaald worden met een bijhorende boete. Percentages tussen 20 en 50 % doen de ronde. Kortom fiscale planning dient op een legale en correcte wijze te gebeuren. Door correct over de grenzen je fiscale tax planning te organiseren, vermijd je later veel miserie. Aarzel niet ons in dit verband te contacteren.

meer lezen

De regering wil het klein beschrijf hervormen

Koop je vandaag een woning, dan betaal je in principe 10 of 12,5 procent registratierechten, ook wel het groot beschrijf genoemd. Koop je echter een kleine woning, met een beperkt kadastraal inkomen, dan betaal je slechts 5 procent registratierechten, ook wel het klein beschrijf genoemd. De regering wil de regels omtrent de registratierechten echter grondig hervormen, waardoor het klein beschrijf mogelijk verdwijnt. Doel van de hervormingen: een globaal lager tarief voor de registratierechten.

meer lezen